MIJN FLUKS WORD LID

De historie van Fluks deel 2

21 juni 1945 is, zolang ik me kan herinneren, aangehouden als de datum dat Fluks opgericht is. Bij het doorzoeken van het archief heb ik het notulenboek gevonden waarin de oprichtings- vergadering beschreven is.

Terug

En daar staat niet de datum 21 juni als datum van oprichting, maar 26 juni! Het is af en toe goed puzzelen wat er staat geschreven, maar hieronder volgt het verslag van die vergadering.

Notulen der oprichtingsvergadering, gehouden op 26 juni 1945 in de zaal van de Ger.kerk te Noordwijk (b). Om 8 uur opent Kees Passchier Sr., als voorzitter van het voorlopig comite, welke deze avond belegd had, de vergadering en gaat voor in gebed. Hij heet vervolgens allen hartelijk welkom die in zo’n grote getale gehoor hebben gegeven aan de oproep. Hieruit blijkt, aldus de voorzitter, dat er behoefte is aan een Chr.Korfbalclub, Hierdoor komt de voorzitter vanzelf tot het bespreken van het doel van deze avond, n.l. tot het oprichten van een Chr.Korfbalclub. De voorzitter begint met op te merken dat de eerste noodzaak is om zich geestelijk te ontwikkelen, doch daarna mag men ook als eis stellen de lichamelijke ontwikkeling. God heeft ons n.l. in de sport een middel geschonken voor het welzijn van ons lichaam. Vooral is dit het geval met de korfbalsport, het spel van soepelheid en lichaamsbehendigheid. De voorzitter merkte tevens op om ten allen tijde sportief te zijn, wat verdelend werkt. Hierna vroeg hij wie lid wenste te worden van de Chr.Korfbalclub. Hierop traden, behalve enkelen, allen der aanwezigen - als lid, resp. als adsp.lid toe.n.l. 62 leden en 27 adsp.leden. De voorzitter wekte allen op om ook vol te houden. Verder werd besloten om 3x per week te oefenen, n.l. Dinsdag- en Vrijdagavond om 8 uur en Zaterdagmiddag om 3 uur. Voor adsp.leden Woensdagavond om ½ 8. Voorlopig zal geoefend worden op een terrein van de Dr.W.v.d. Bergstichting, doch vermoedelijk wordt dit op een terrein tegenover de Vonk. Hierna wordt overgegaan tot het verkiezen van een bestuur. Deze verkiezing werd vanzelfsprekend niet deelgenomen door de adsp.leden, doch de voorzitter trooste dezen door hen op te wekken om goed hun best te doen met oefenen, want bij het samenstellen van een 1ste twaalftal wordt niet gekeken naar grootte of ??? (is door mij niet te lezen), maar voor wie het beste speelt. Het welk werd toegelicht door een feit uit het verleden van de vroeger korfbalclub H.M.S., waar ook een klein ventje in het 1ste twaalftal de competitiewedstrijden meespeelde. Eerst werd nu overgegaan tot het verkiezen van een voorzitter. Hiertoe werd met bijna alle stemmen gekozen Kees Passchier, bijgenaamd “Ome Kees”. Verder werd tot bestuursleden gekozen: Co Lindhout, Cas Hoogstraten en Jan de Raad. Nadat de adsp.leden de vergadering hadden verlaten, daar het te laat voor hen werd, werden na herstemming gekozen: Nelie Koers en Henk Hegeman. Allen namen hun benoeming aan. Het bestuur werd daarna als volgt samengesteld: voorz.: Kees Passchier Sr., Alg.Adjunct: Cas Hoogstraten, Secr.: Henk Hegeman, penn.mr.: Co Lindhout, wedstr.secr.sse.: Nelie Koers en comm. van materiaal :Jan de Raad. Vervolgens werd nog gevraagd naar de naam van de club. Na enige bespreking werd deze vraag aangehouden. Betreffende een vraag naar een reglement, deelde de voorzitter mede dat dit samengesteld zal worden. De contributie werd bepaald voor leden op 80 cent per maand + 1 gulden inleggeld en voor de adsp.leden op 40 cent per maand . De voorzitter deelde nog mede dat er voorlopig elke Zaterdag een speler van Pernix uit Leiden aanwezig hoopt te zijn om ons te trainen. Over enkele maanden zullen wij dan een vr.wedstrijd tegen Pernix spelen. Er wordt besloten om Zaterdagmiddag ½ 3 van de Vinkenlaan te vertrekken voor de 1ste oefenmiddag. De voorz. verzoekt nog drie leden even na te blijven welke de korfbalsport al meer hebben beoefend. Niets meer aan de orde zijnde verzoekt de voorz. Cas Hoogstraten voor te gaan in dankgebed, waarna hij de vergadering sluit.

Voor- en na een vergadering in gebed gaan wordt allang niet meer gedaan. Misschien is nog na te gaan wanneer dit voor het laatst gedaan is, maar dan zal ik alle notulen na moeten lezen. En wat dachten jullie van de bedragen die als contributie betaald moesten worden? Zoals te lezen is, bestond er voor de oorlog ook al een korfbalclub in Noordwijk: H.M.S.. Dit betekent “Houdt Moedig Stand”, maar waar gespeeld werd en wie er lid waren, is mij onbekend. Van de mensen die in het bestuur werden gekozen is, bij mijn weten, niemand meer in leven. En ja, nog even dit: Kees Passchier was de vader van o.a. Koos en Hans Passchier, de opa van Arno, Alex en Kees Passchier en de overgrootvader van Anne, Daan en Lars Passchier!Sponsors

©2024 Fluks Korfbal    Privacy verklaringDisclaimer Webdesign: 2nd Chapter BV